İdari Personel

Dr. Arzu Ekici

Oda No: 630

e-mail: arzu.ekici@gazi.edu.tr

   

Mehmet Tözluyurt

Oda No: 634

e-mail: mehmet.tozluyurt@gazi.edu.tr

   

Cevdet Lemnioğlu

Oda No: 635